تشریح اثر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

تشریح اثر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

Auditors’ work stress and audit quality

این تحقیق در میان دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های حسابداری، حسابرسی و مالی می تواند به عنوان پروژه کلاسی برای ارائه به اساتید استفاده گردد . همچنین در درس سمینار رشته حسابرسی و حسابداری  برای ارائه کاربرد دارد . از این پژوهش برای مبانی نظری متغیرهای استرس کاری حسابرسان ، کیفیت حسابرسی و حسابرسی و همچنین موضوع رابطه استرس کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی در پایان نامه ارشد و رساله دکترا نیز توسط دانشجویان حسابداری و حسابرسی می تواند مورده استفاده قرار گیرد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0