پرسشنامه پژوهشی شناسایی برند و وفاداری برند لین و همکاران (2017)

Brand identification and Brand loyalty Research Questionnaire of Lin et al (2017)

پرسشنامه شناسایی برند و وفاداری برند بر اساس تحقیق لین و همکاران (2017) طراحی شده است . پرسشنامه استاندارد شناسایی برند و وفاداری برند شامل 5 و 3 گویه و هدف آن ارزیابی شناسایی برند و وفاداری برند است . این متغیر قابل استفاده در رشته های مدیریت، مالی، حسابداری و فناوری اطلاعات می باشد .

شناسایی برند : حالت روانی مشتری از درک و احساس تعلق او به برند را شناسايی برند نام دارد و در بعضی پژوهشها ادراک مصرف‌کننده از يكی بودن با برند تعريف شده است . همچنین در پژوهش‌های اسكالاس و بتمن (2009) چنین عنوان می‌شود که فرد تا چه حد برند را با خودپندارۀ خويش آمیخته است (استوکبرگر-سائر و همكاران، 2012) . شناسایی برند بر اساس گویه‌های پرسشنامه اقتباس شده از تحقیق لین و همکاران ، (2017) به‌صورت عملیاتی اندازه‌گیری می‌شود . این متغیر توسط 5 سؤال در پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری می گردد .

وفاداری برند : نوعی رفتار را در بین مصرف‌کنندگان گویند ، که مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد خریدهای آتی خود را از همان برندی که در خال حاضر مورد استفاده قرار می‌دهد انجام داده ،‌ یا به شکل کنونی استفاده از برند فعلی را ادامه دهد (سعیدنیا و همکاران، 1395) . وفاداری برند بر اساس گویه های پرسشنامه اقتباس شده از تحقیق لین و همکاران ، (2017) بصورت عملیاتی اندازه گیری می شود این متغیر توسط 3 سؤال در پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری می‌گردد .

پرسشنامه شناسایی برند و وفاداری برند بر اساس پرسشنامه استاندارد لین و همکاران ( 2017 ) طراحی شده است می‎‎توان گفت بر اساس اعتبار و نویسنده مقاله که از نشریه معتبر الزویر است ، از روائی لازم برخوردار می‎‎باشد . پایایی این پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ شناسایی برند و وفاداری برند برابر 0.89 و 0.91 با استفاده از نرم افزار SPSS24  بدست آمده است که در پرسشنامه بین شده است. ( مقاله بیس پیوست فایل پرسشنامه است )

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0